تمبک چوب زبان گنجشگ قدیمی دهنه 23 پوست گوساله

 

▪ تمبك دستساز قدیمی

▪ بدنه چوب درخت زبان گنجشك

▪ پوست گوساله

▪ دهنه 23