تمبک چوب گردو نقش جهان محبی دهنه 25.5

 

▪ تمبك دستساز نقش جهان محبی

▪ بدنه چوب درخت گردو

▪ پوست گوساله

▪ دهنه 25.5